FAIRmormon konferensen i Kungsbacka (7)

FAIR

Vittnen till framkomsten av Mormons bok och ett sätt att se på Joseph´s översättning. Robin Jensen.

Jensen är en entusiastisk historiker som arbetar med allt skrivet material som arkiverats från  Joseph Smiths tid. Varje dag är som en julafton, säger han. Hans historieintresse fick sin start när han var på mission i Holland  1997 och berättade för invånarna om hur gamla våra tempel var. Han fick till svar att deras kyrkobyggnader var betydligt äldre. När Jensen läser om Joseph Smith får han ta del om hur mänsklig Joseph var. Han kunde förlora temperamentet, han var i slagsmål med sina bröder och han kom i argumentation med sin fru. En av Josephs samtida uttryckte att om Gud kunde arbeta genom Joseph så kunde han det med honom också.

När Joseph arbetade med framkomsten av Mormons bok så närmade han sig den både på en intellektuell och andlig nivå. Han försökte skapa ett alfabet utifrån de tecken som han såg på Mormons boks plåtar och han skickade nedskriven text till världsliga experter. Joseph fick också inspiration av siarstenar. Jensen hänvisar till Läran och Förbunden 9:8

Men se, jag säger dig, att du måste utforska det i ditt eget sinne. Sedan måste du fråga mig om det är rätt, och om det är rätt skall jag få ditt hjärta att brinna inom dig, därför skall du känna att det är rätt.

Joseph Smith byggde Sion genom att ställa frågor till Gud och det är intressant att ta del av vilka frågor han ställde, säger Jensen.  Redan 1830 började Joseph Smith korrigera bibeln och 1835 kom Joseph över gamla Egyptiska papyrusrullar. På den tiden var inte översättningar från Egyptiska så långt komna. Joseph började åter igen att försöka skapa ett alfabet utifrån de tecken som han stötte på i papyrusen.

Warren Parrish var en av Josephs skrivare vid översättningen av Abrahams bok och Jensen berättar att Parrish har skrivit om hur han satt vid Josephs sida och skrev de ord som som han tror att Joseph översatte. Går man in på Joseph Smiths paper så kan man ta del av de dokument som Parrish skrev ner. Jensen föreläsning var inte så lång, utan han föredrog att låta publiken komma med frågor om Joseph Smith.  En av de frågor som ställdes gällde Abrahams bok. Hur kan man förklara att de papyrus som återstår handlar om begravningsceremonier och inte motsvarar vad som står i Abrahams bok? Jensens svar var att han tror att Joseph Smith behövde konkreta papyrusrullar för att vara mottaglig för uppenbarelser från Gud och att dessa snarare var ett verktyg än att texten motsvarade de uppenbarelser som Joseph fick.

Robin JenRobinJensensen: The witnesses to the coming forth of the Book of Mormon and a way to look to Joseph’s translation. 

Robin Jensen is the associate managing historian and project archivist for the  Joseph Smith Papers and coedited the first two volumes in the Revelations and Translations series (published 2009 and 2011, respectively). He specializes in document and transcription analysis. In 2005 he earned an MA degree in American history from Brigham Young University, and in 2009 he earned a second MA in library and information science with an archival concentration from the University of Wisconsin–Milwaukee. He is now pursuing a PhD in history at the University of Utah. He completed training at the Institute for the Editing of Historical Documents in 2007. He has published several articles and edited documents and has presented papers at various scholarly conferences.

Mormons bok som ett andra vittne för Kristus. Daniel Peterson.

När Peterson inledde sin föreläsning talade han om Sverige som en modell för den sekulära världen. Den största faran mot tron idag är att människor blir mer och mer sekulära, menar Peterson. Vi får gå tillbaka till grundläggande frågor; finns det en Gud, är Jesus Guds gudomliga son?  Uppstod han från de döda? För den som vill läsa mer om Joseph Smith och vad de som levde i hans närhet hade att berätta om honom rekommenderar Peterson Mark McConkies bok Remembering Joseph.

20160618_193645

Det fanns många vittnen till Mormons bok och Peterson citerar några av vittnena.  Han börjar dock med att citera vittnen till den uppståndne Kristus.

20160618_200416

”När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. ”(Hebreerbrevet 12:1)

Peterson talar om religionshistorikern John Turner, en icke-medlem som förvånas över hur Kristus-centrerad Mormons bok är. Han har skrivit en bok om den mormonske Jesus.

20160618_193828

[Om] Mormons bok: ”…som innehåller ett fallet folks historia och Jesu Kristi evangelium fullhet till  icke-judarna och även till judarna” (Läran och Förbunden 20:9)

20160618_194117

Mormons bok börjar med, på titelsidan, att förklara att syftet med dess tillkomst är att övertyga jude och icke-jude att Jesus är Kristus, den evige Guden, som uppenbarar sig för alla nationer. 

20160618_194142

Peterson visar exempel på sk. kiasmer i Mormons bok, Alma kapitel 36. Kiasmer är ett sätt att upprepa vissa viktiga ord och fraser i en  A-B-C-C-B-A struktur.  

20160618_194547

[Emma Smith]: ”…hon kommenterade sin man Josephs begränsade bildning när han översatte Mormons bok, och hon var skrivare, ´Han kunde inte uttala ordet Sariah.´Och vid ett tillfälle när han översatte, där det talades om Jerusalems murar, stoppade han upp och sa, Émma, var Jerusalem omringat av murar.´När jag bekräftade för honom att så var fallet, svarade han, `Åh , jag trodde jag hade misstagit mig.´

20160618_194755

Oliver Cowdery. En av de tre vittnena till Mormons bok.

20160618_194818

”Må det glädja rätten och herrarna i juryn, min broder åklagaren på andra sidan har utmanat mig vad gäller min koppling till Joseph Smith och den gyllene bibeln. Ansvaret är lagt på mig, och jag kan inte fly undan ett svar…. Inför Gud och människor så vågar jag inte förneka vad jag har sagt, och mitt vittnesbörd innehåll och som det är skrivet och tryckt som förord till Mormons bok. Må det glädje ers höghet och gentemän i juryn, detta är vad jag säger, jag såg ängeln och hörde hans röst– hur kan jag förneka det?” (The Restored Chruch, 7th ed., p. 74-75) Uttalande av Oliver Cowdery i rättssalen.  För den som vill läsa mer om händelsen.

 

20160618_194913

Det hände på dagen när solen sken klart på himlavalvet; inte på natten när jag sov. Denna strålande budbärare från himlen klädd i vitt, stående ovanför marken, i härlighet, jag har aldrig sett något liknande, även med solen i jämförelse,…. [han] sa till oss att om vi förnekade vårt vittnesbörd så fanns ingen förlåtelse vare sig i detta eller nästa liv. Men hur kan jag förneka det — Jag vågar inte; Jag gör det inte.” (”Oliver Cowdery for the Defens” The improvement Era 46 [August 1943]: 464

20160618_194942

David Whitmer. En av de tre vittnena till Mormons bok. 

20160618_195020

…Ingen man i Missouri hade större kurage eller ärlighet än denna heroiska gamle man [David Whitmer], ´Hans ed,´sa ha, ´kunde sända en man till galgen fortare än någon annan man som jag någonsin kände.´Han fortsatte med att säga att vad han visste så hade ingen människa någonsin  ifrågasatt hans ord om något annat än att han fann Mormons bok. Han var alltid en förlorare och aldrig en vinnare genom att hålla fast vid tron på Joseph Smith. Varför skulle människor ifrågasätta hans ord om guldplåtarna, när de jämförde med allt annat, det var för honom ett mysterium.” (Lyndon W. Cook, ed., David Whitmer Interviews: A Restoration Witness (Orem, Utah: Grandin Book, 1991) 224)

20160618_195241

[David Whitmer]: Jag såg [plåtarna och andra artifakter] lika tydligt som jag ser denna säng (han stryker med handen över sängen brevid sig], och jag hörde Herrens röst, lika distinkt som jag hört något annat i mitt liv, som tillkännagav att uppteckningarna på Mormons boks plåtar var översatta genom Guds gåva och kraft. (David Whitmer interview with Orson Pratt, September 1878, in EMD, 5: 43.)

20160618_195315

[David Whitmer]”Lite tvetydigt  frågade [överste Giles] mig om det inte var möjligt att han, Mr. Whitmer, hade tagit miste och helt enkelt blivit påverkad av någon mental rubbning, eller hallucination, vilken hade lurat dem att tro att de såg gudomen, ängeln, plåtarna, Urim och Tummim och Labans svärd. Hur väl och distinkt minns jag inte på vilket sätt äldste Whitmer reste sig i sin fulla längd – lite över sex fot – och sa, med en högtidlig och impressive röst:´Nej, sir! I var inte påverkad av någon hallucination, inte heller var jag bedragen! Jag såg med dessa ögon och hörde med dessa öron! Jag vet vad jag talar om!” (Testimonies of Book of Mormon Witnesses, s. 311-312)

20160618_195422

William Smith, Joseph Smiths bror. 

20160618_195513

[William Smith]: ”Det fanns inte en enda familjemedlem som  var tillräckligt gammal för att skilja rätt från fel, men vad var det som  hade implicit förtroende i min brors påstående om hans uppenbarelse och vetskapen som han sedan fick om plåtarna. Far och mor trodde på honom; varför skulle vi barn inte göra det? Jag antar att om han hade berättat lögnaktiga historier om andra saker, så hade vi kanske tvivlat på hans ord om plåtarna, men Joseph var en sanningsenlig pojke. Att far och mor trodde på hans redogörelse och led förföljelse för den tron visar på att han var sanningsenlig. ” (Testimonies of Book of Mormon Witnesses, s. 311-312)

20160618_195541

[Katherine Smith Salisbury]: ”När hon först såg Mormons bok, så var hon övertygad om att ´utan Guds ledning så skulle inte hennes bror kunna  föra fram ett sådant verk.´… ´Jag kan vittna om Mormons boks tillkommelse´, bekräftade hon, ´och också om dess sanning, och om sanningen om det eviga evangeliet som finns däri… Många gånger när jag har läst dess heliga sidor, så har jag gråtit som ett barn, då Anden har burit vittne med min Ande om dess sanning.´ (Katherine Salisbury, “Dear Sisters,” Saints’ Herald 33 (1 May 1886): 260.)

20160618_195759[Emma Smith]: Mormons bok är av gudomlig autenticitet – Jag har inte det minsta tvivel om det. Jag är nöjd med att ingen man hade kunnat diktera skrivandet av manuskriptet om han inte var inspirerad; för då, när man agerar skrivare, så kunde din far diktera för mig timme efter timme; och när jag återvände efter måltider eller efter avbrott, så kunde han med en gång börja där han hade slutat, utan att titta på manuskriptet eller få något uppläst för sig. Detta var ett vanligt tillvägagångssätt. Det hade varit osannolikt att en lärd… (Last Testimony of Sister Emma,” 289–90.)

20160618_195830

”…man hade kunnat göra detta; och, för en person som var så okunnig och olärd som han var, så var det helt enkelt omöjligt… Plåtarna låg ofta på bordet utan något försök att dölja dem , inslagen i små bordsdukar i linne, vilket jag hade givit honom för att slå in dem. Jag kände en gång på plåtarna då de låg på borde, sökte efter deras kontur och  form. De verkade vara formbara som tjockt papper, och rasslade med ett metalliskt ljud när kanterna rördes av tummen, som någons tumme mot kanten av en bok.”                                                               (Last Testimony of Sister Emma,”289-290)

20160618_200018

[Joseph Knight Jr.]: ”Vintern 1827 [vintern 1826-1827] så hyrde han [min far] Joseph Smith. Joseph och jag arbetade och sov tillsammans. Min far sa att Joseph var den bästa hjälp han någonsin hyrt. I honom fann vi en sanningsenlig pojke. Han var omkring 21 år. Jag tror att det var i november [1826] som han tillkännagav för min far och mig att han hade haft en uppenbarelse, att en  mäktig uppenbarelse hade visat sig för honom och sagt till honom att det fanns en gyllene bok av forntida datum nergrävd, och om han skulle följa ängelns direktiv så kunde han få den. Vi fick veta detta i hemlighet… Min far och jag trodde på vad han berättade för oss. Jag tror att vi var de första [att komma till tro] efter hans fars familj [och förmodligen Martin Harris]… Till slut fick han plåtarna, och och åkte i min fars vagn och bar hem dem. ” (Joseph Knight Jr. Folder [LDS Church Archives, Church of Jesus Christ of Latter Day Saints.])

20160618_200327

”Och nu, efter de många vittnesbörd som har givits om honom är detta det allra sista vittnesbördet som vi ger om honom: Att han lever! Ty vi såg honom, ja, på Guds högra sida, och vi hörde rösten vittna om att han är Faderns Enfödde —” (Läran och Förbunden 76:22-23)

Daniel PDanielPetersoneterson: The Book of Mormon as a Second Witness for Christ  

A native of southern California, Daniel C. Peterson received a bachelor’s degree in Greek and philosophy from Brigham Young University (BYU) and, after several years of study in Jerusalem and Cairo, earned his Ph.D. in Near Eastern Languages and Cultures from the University of California at Los Angeles (UCLA). Dr. Peterson is a professor of Islamic Studies and Arabic at BYU, where he has taught Arabic language and literature at all levels, Islamic philosophy, Islamic culture and civilization, Islamic religion, the Qur’an, the introductory and senior “capstone” courses for Middle Eastern Studies majors, and various other occasional specialized classes. He is the author of several books and numerous articles on Islamic and Latter-day Saint topics–including a biography entitled Muhammad: Prophet of God (Eerdmans, 2007)—and has lectured across the United States, in Europe, Australia, and New Zealand, and at various Islamic universities in the Near East and Asia. He served in the Switzerland Zürich Mission (1972-1974), and, for approximately eight years, on the Gospel Doctrine writing committee for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. He also presided for a time as the bishop of a singles ward adjacent to Utah Valley University. Dr. Peterson is married to the former Deborah Stephens, of Lakewood, Colorado, and they are the parents of three sons.

 

 

 

Om gunneltroberg

Dikter, texter, mat, musik och allt annat som gör livet levbart.
Detta inlägg publicerades i Alla inlägg, Äktenskapet, Forskning och vetenskap, Frälsning, Gamla Testamentet, Joseph Smith, Kvinna/feminism, Kyrkan utvecklas, Kyrkans historia, L&F, KP, Media, Mormons bok, Profeter, profetior, Samhällsfrågor, Sexualitet, Tempel, Utbildning. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s