FAIRmormon konferensen i Kungsbacka (6)

 

FAIRBlacks in the Scriptures. Marvin Perkins

Perkins är omvänd till evangeliet och berättar att han arbetar för att föra människor till Kristus. Som afro-amerikan har han speciellt intresserat sig för kyrkan och de svartas bann som gjorde att de inte fick tillgång till prästadömet. Han menar att kyrkan har agerat rasistiskt i en tid som präglades av rasism. Kyrkans bann har varit ett misstag grundat på fördomar. När det i skrifterna, Gamla Testamentet och Mormons bok, talas om svart, svart hud et.c. så är detta ett idiom för dikotomin ont och gott eller att man är missmodig och handlar inte alls om människors hudfärg. Han ger exempel på hur man i Mormons bok fick fråga en person om han eller hon var lamanit, vilket inte hade behövts om personen hade utmärkt sig genom sin hudfärg. Det kända skriftstället i Mormons bok där alla människor omtalas vara lika värda oavsett kön, om de är svarta eller vita, jude eller grek handlar i själva verket inte om hudfärg utan om personliga egenskaper. Perkins visar på skriftställen i Läran och Förbunden där alla människor som har tagit emot Kristus och följer honom också kan vara prästadömsbärare.  Han anser också att det inte finns svarta eller vita människor. Vi är alla till 99% lika och vi är alla bruna i olika grad. Uppdelningen av människor i hudfärg är en sentida konstruktion som kommer från  tysken Blumenbach. För den som är intresserad av att lära mer finns hemsida Blacks in the scriptures.

20160618_171601

Lite reklam för hemsidan Black in the scriptures

20160618_172021

Frälsningsplanen: ”Detta är mitt verk och min härlighet – att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. (Läran och Förbunden; Moses 1:39) Bilden visar det kretslopp vi lever i: Levde med Gud som andevarelser, Vår Himmelske Fader presenterade en [frälsnings-] plan, de som valde planen fick kroppar, bli prövad och accepterad av Jesus Kristus, Prästadömets makt och myndighet.

20160618_172202

Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: ”Allt står väl till”, trots att allt inte står väl till, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk,”  (Hesekiel 13:10) [Perkins talar om att kyrkan byggde upp murar mot svarta till följd av falska premisser om de svartas förbannelse.]

20160618_172246

1852 [året då svarta inte längre fick tillgång till prästadömet i kyrkan][De som föddes ner som svarta på jorden ansågs ha varit] passiva i förexistensen [då vi skulle välja för- eller emot frälsningsplanen.] Förbannelse, Kains säd, Satans representanter på jorden, obetydliga, ohyfsade, lata och frånstötande för andra, skulle inte få prästadömet i detta liv. 

20160618_172314

…. Svart hudfärg är en markör för ovärdighet. De som gifte sig med dem skulle ögonblickligen dödas. Det var tid för alla utom för dig. ”…dessa var utdrivna ur synagogorna ….Därför  fick de inte komma in i deras synagogor för att tillbe Gud, utan ansågs som orena.” (Alma 32:2,3)

20160618_172558

1852-1978. [Några av de murar som byggdes upp handlar om fördomar som byggdes upp om varför svarta inte fick tillgång till prästadömet. Några exempel är:]  Endast leviterna gavs prästadömet i Gamla Testamentet. En del saker är mysterier där Gud uppenbarar i Sin tid. De svarta var bara inte redo. Undvik bara svarta. Vi predikar inte för dem. Bara för att det var uppenbarat för profeten så vet vi inte varför. Det var så Herren ville ha det. Orsakerna är kända av Gud, men ännu inte uppenbarade för människan.  Restriktionerna är fortfarande verksamma.  

20160618_172852

Johann Friedrich Blumenbach 1775 [Det var han som införde uppdelningen i raser.]

20160618_172928

Två typer av melanin i mänskligt hår och hud. 

20160618_173101

Hudfärg karta över världens befolkning. [Perkins noterar att Jesus levde i ett område med mörkare hudfärg.]

20160618_173434

Idiom. En konstruktion eller uttryck i ett språk vilkas delar överensstämmer med delar av ett annat språk, men vars hela struktur eller innebörd inte matchar på samma sätt i det andra språket. [Perkins gav exempel på det svenska uttrycket ”Det ligger en hund begraven.” I den engelskspråkiga världen så förstår man inte innebörden av det uttrycket. Där hade man sagt  There is something fishy about this.]

20160618_173445

”Detta behöver inte mena vad du tror att det betyder. Det betyder något helt annorlunda i en annan kultur eller språk.”

20160618_173545

Allmänt accepterade synsätt (människofilosofier) —– Verklig doktrin (Skrifterna/Guds ord)

20160618_173720

[Perkins visar exempel på ord som kan betyda flera olika saker.]

black1

Förbannelse; En seperation från Gud. 

20160618_173728

Om vi hänvisar till Adam:  ”Därför lät jag, Herren Gud, driva ut honom ur Edens lustgård, från min närhet, på grund av hans överträdelse, varigenom han blev andligen död, vilket är den första döden, ja, samma död som den sista döden, som är andlig och som kommer att uttalas över de ogudaktiga när jag säger: Gå bort, ni förbannade!”(Läran och Förbunden 29:41)

 

20160618_174249

”Inför dem grips folken av ångest, alla ansikten skiftar färg.” (Joel  2:6) [I den engelska versionen står det att ansiktena ska samla svärta] Idiomet betyder ”gloom” [ vilket i sin tur på svenska blir översatt till  mörker, svårmod, dysterhet, förstämning.]

20160618_174329

”Tom, tömd, förödd! Modlösa hjärtan,
vacklande knän! Darrande höfter överallt! Alla ansikten är blossande röda.” (Nahum 2:10) [ I den engelska översättningen är ”blossande röda” översatt med ”samla svärta”.]

black6

”Jag är förkrossad därför att dottern mitt folk har krossats. Jag sörjer, förfäran har gripit mig.” (Jeremia 8:21) [I den engelska översättningen står det ”jag är svart”]

black7

”Juda sörjer, dess portar tynar bort, de lutar sig sörjande mot jorden, och ett klagorop stiger upp från Jerusalem.” (Jeremia 14:2) [I den engelska översättningen står det att de är ”black” d.v.s. svarta] Det är förklarat som ordet ”dejected” som på svenska översätts med  orden ”bedrövad”, ”nedstämd”. 

black10

”Min hud har blivit svart och faller av mig, mina ben brinner av hetta.” (Job 30:30)

black11

Vår hud är glödande som en ugn, febersjuk av hunger. (Klagovisorna 5:10) På engelska lyder texten ”Vår hud var svart som en ugn…”

black14

”Och han hade låtit förbannelsen komma över dem, ja, en svår förbannelse för deras ondskas skull. Ty se, de hade förhärdat sina hjärtan mot honom så att de hade blivit som flinta. Och eftersom de var vita och mycket fagra och behagfulla lät Herren Gud dem få en mörk hud, för att de inte skulle vara tilltalande för mitt folk.” ( Mormons bok; 2 Nephi 5:21)

black15

”Och då skall de glädjas, ty de skall veta att detta är en välsignelse till dem av Guds hand. Och deras förmörkande fjäll skall börja falla från deras ögon, och det skall inte gå många släktled bland dem förrän de är ett rent och behagligt folk.” (Mormons bok: 2 Nephi 30:6)

black16”O, mina bröder, jag fruktar att såvida ni inte omvänder er från era synder kommer deras hud att vara vitare än er då ni med dem förs fram inför Guds tron.” ( Mormons bok; Jakob 3:8)

black17

”Och deras förbannelse togs ifrån dem och deras hud blev vit liksom nephiternas.” (Mormons bok: 3 Nephi 2:15)

black21

”Och amliciterna skilde sig från nephiterna, ty de hade märkt sig med rött i pannan på samma sätt som lamaniterna. Men de hade inte rakat huvudena som lamaniterna.Se, lamaniternas huvuden var rakade och de var nakna, så när som på skinnet som var fäst om deras höfter, och även deras rustning som var fäst om dem, och deras bågar och deras pilar och deras stenar och deras slungor och så vidare. Och lamaniternas hud var mörk enligt det märke som sattes på deras fäder, vilket var en förbannelse över dem på grund av deras överträdelser och deras upproriskhet mot sina bröder, vilka var Nephi, Jakob och Josef och Sam, vilka var rättfärdiga och heliga män.” (Mormons bok: Alma 3:4-6)

black22

”Och när det blev kväll gick Laman till vakterna som var satta över nephiterna, och se, när de såg honom komma anropade de honom, men han sade: Frukta inte, se, jag är lamanit. Se, vi har flytt från nephiterna, och de sover, och se, vi har tagit en del av deras vin och har det med oss.” (Mormons bok: Alma 55:8-9) [Det här skriftstället visar, enligt Perkins , på att det inte bokstavligt kunde röra sig om svart hudfärg, för då hade Laman inte behövt säga att han var lamanit, det hade vakterna i så fall sett]

black25

”Ty inget av denna ondska kommer från Herren, ty han gör det som är gott bland människobarnen. Och han gör inget som inte är tydligt för människobarnen. Och han inbjuder dem alla att komma till honom och ta del av hans godhet. Och han avvisar ingen som kommer till honom, varken svart eller vit, träl eller fri, man eller kvinna. Och han kommer ihåg hedningen, och alla är lika inför Gud, både jude och icke-jude.” (Mormons bok; 2 Nephi 26:33) [Enligt Perkins så handlar alltså inte ”svart eller vit” om hudfärg, utan om inre andliga kvaliteter.]

20160618_175658

”Och denna återställelse skall komma till alla, både gammal och ung, både träl och fri, både man och kvinna, både ond och rättfärdig, och inte så mycket som ett hårstrå på deras huvud skall gå förlorat, utan allt skall återställas till sin fullkomliga form sådan den nu är, eller till kroppen, och alla skall föras fram och ställas framför skranket inför Kristus, Sonen, och Gud, Fadern, och den Helige Anden, som är en enda evig Gud, för att dömas efter sina gärningar, vare sig de är goda eller de är onda.” (Alma 11:44) Jämför med: ”Och på så sätt avvisade de under sina gynnsamma omständigheter ingen som var naken eller som var hungrig eller som var törstig eller som var sjuk eller som inte hade fått näring. Och deras hjärtan var inte begivna på rikedomar varför de var frikostiga mot alla, både gammal och ung, både träl och fri, både man och kvinna, såväl utanför kyrkan som inom kyrkan, och de hade inte anseende till person när det gällde de behövande.” (Alma 1:30)  [Perkins jämför 2 Nephi 26:33 där det står svart eller vit med Alma 11:44 där det står ond och rättfärdig och menar att svart och vit alltså handlar om inre kvalitéer, inte om bokstavlig hudfärg. I Alma 11:44 kan man notera att svart eller vit/ond eller God inte finns med, men övriga kriterier som träl och fri, man och kvinna.

20160618_175804

Afroamerikaner blev ordinerade till prästadömet på 1800- och 1900-talet.

20160618_175840

Vad är det som kvalificerar en person för prästadömet: ”Och tro, hopp, kärlek och barmhärtighet, med blicken endast fäst på Guds ära, dugliggör honom till detta verk.” (Läran och Förbunden 4:5)

black32

Direkt uppenbarelse om vem man ska ge prästadömet: ”Och nu ger jag dig denna kallelse och befallning rörande alla människor, så att alla som kommer inför mina tjänare Sidney Rigdon och Joseph Smith den yngre och anammar denna kallelse och befallning skall ordineras och sändas ut att predika det eviga evangeliet bland nationerna…”( Läran och Förbunden 36:4-5)

20160618_180017

Tydliga direktiv om prästadömet repeterat: ”Och vidare: Sannerligen säger jag er: De som har en önskan i sitt hjärta att i ödmjukhet mana syndare till omvändelse, låt dem ordineras till denna myndighet…” (Läran och Förbunden 63:57)

black35

Sammanfattning: 1: Ras samt Svart och Vit terminologi – 1775 2. Svart och vit hud i skrifterna refererar till människans andliga synd, inte bokstavlig hudfärg. 3. Hur hudfärg förändras – Ett tecken på Guds kärlek [d.v.s. att Gud låter vår hudfärg anpassas efter solljuset.] 4. Idiom och dess användning i skrifterna. 5. En förbannelse är en separation från Gud, hans vägar eller hans handlingssätt.

20160618_180128

Allt detta bekräftades den 6 december 2013 [på kyrkans officiella hemsida under ämnet] Ras och prästadömet.

 

MarvinMarvin Perkins: Blacks in the Scriptures

Marvin Perkins of Los Angeles, California, is a 17-year convert to the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. He came to the Church after searching every religion he could find, for more than five years, in search of what he called “the real church.” Born and raised in Niagara Falls, New York, just 90 miles west of Palmyra, he had never heard of the Church. When one of his business associates wanted to come out to see him perform, this desire set off the missionary experience that would lead to his baptism into the Church three months later. Marvin currently serves as co-chair for Genesis Public Affairs; his former service includes: Director of African-American Relations, Southern California Public Affairs Council; Mission Leader; Gospel Doctrine Teacher; Seminary Teacher; Ward Mission Leader; Executive Secretary to the Bishop; Elders Quorum Presidency

Om gunneltroberg

Dikter, texter, mat, musik och allt annat som gör livet levbart.
Detta inlägg publicerades i Alla inlägg, Arkeologi, Äktenskapet, Forskning och vetenskap, Frälsning, Funktionshinder, Gamla Testamentet, Joseph Smith, L&F, KP, Missuppfattningar, Mormons bok, Profeter, profetior, Samhällsfrågor, Sexualitet, Utbildning. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till FAIRmormon konferensen i Kungsbacka (6)

 1. Mormongentleman skriver:

  Nu när jag har lyssnat på Marvin Perkins föreläsning så tycker jag han verkar vara en trevlig kille och han hade en del intressanta tankar. Bland annat detta med de olika murarna tycker jag var intressant.

  En annan sak jag specifik gillade var att han pratade om mänsklighetens evolution från Afrika. Vår art, Homo Sapiens, uppstod i östra Afrika för 150 000 år sedan och sedan kom de första människorna till de europeiska skogarna för 50 000 år sedan. Och därefter kom huden att blekna för européer och skandinaver för att kunna ta emot mer solljus och D-vitamin. Mycket spännande!

  Jag har dock en del invändningar mot andra detaljer i hans föreläsning. Men om vi struntar i detaljerna och går direkt till hans egentliga budskap så går all hans argumentation till syvende och sidst ut på att få lyssnarna att tänka att när det står svart hud och mörk hud i Mormons bok så betyder det inte svart hud och mörk hud bokstavligen. Det betyder, enligt honom, istället något annat som t.ex. att man är mörk i sinnet, långt från Gud eller har svårmod. Detta skulle förklara att Gud inte är rasist och inte heller kyrkan är rasistisk.

  Men från kyrkans första dagar så har Joseph Smith, men särskilt Brigham Young, och resten av profeterna framåt (till kanske ungefär år 1978 eller ännu längre) menat och trott att mörk hud och svart hud i Mormons bok betytt mörk hud och svart hud. Detta tillsammans med bland annat Abrahams bok har gjort att ledarna i kyrkan diskriminerat afroamerikaner. Det var en tydlig doktrin att de svarta varken skulle få prästadömet eller gå igenom templet. Det var ingen ”policy” som Perkins och essän påstår.

  Då kommer nästa fråga. Om profeterna under så många år, har missförstått skrifterna så grovt, angående en så här enormt viktig fråga, så att kyrkan betedde sig så rasistiskt, hur kan vi då vara säkra på att de förstår skrifterna korrekt idag om andra doktriner? Vad säger egentligen Perkins? Han säger att många profeter och apostlar hade totalt fel. Perkins sätter sig över mängder av profeter och hävdar att han har den rätta tolkningen. Hur är det möjligt att Gud inspirerade profeterna så dåligt?

  En annan fråga blir: när ska man tolka skriften bokstavligt och när ska man tolka den metaforiskt? Och av vem och när ska tolkningarna göras? Kan man tolka skrifterna bokstavligt under 150 år och sedan tolka samma verser metaforiskt?

  Det kan bli intressant att fundera på vilka saker som man idag tolkar bokstavligt och om 50 år ska tolkas metaforiskt! Vad kommer att se annorlunda ut i kyrkan om 50 år och vad kommer apologeter som Perkins då göra för tolkningar?

  Gilla

  • gunneltroberg skriver:

   Hej ”Mormongentelman”.

   Jag tycker dina synpunkter är viktiga och intressanta. En del tankar/svar kan du säkert få på FAIR-mormons hemsida. http://en.fairmormon.org/Mormonism_and_racial_issues/Blacks_and_the_priesthood

   Här finner du flera artiklar som relaterar till din fråga.
   Nu vet jag inte hur mycket du känner till om vår kyrkas doktriner och vår tro fungerar. Kanske är du en ex-mormon som kan ganska mycket redan? Jag kan i detta läge bara referera till hur jag tänker i frågan, men jag kan ha fel också naturligtvis. Frågor som du kommer med stöts och blöts i olika mormonska diskussionsforum världen över.

   När jag undersökte kyrkan så var det just frågan om svarta och prästadömet som var en stötesten för mig. Jag kunde inte förlika mig med frågan, men jag fick ett vittnesbörd om att evangeliet var sant och kände andens viskningar att jag inte behövde tro på förbannelsen. Så fram till idag så har jag lagt denna fråga på hyllan. Ofta gör vi så som troende. Vi förstår inte allt, men låter vissa frågor bero. I grunden har vi ändå vårt vittnesbörd om Mormons bok och den återupprättade kristna kyrkan.

   Inom judisk tro så fanns dels profeter, dels de som tolkade profetens profetior. Vi har det inte riktigt lika bra förspänt i vårt samfund. Profeten får uppenbarelser, men hur ska vi tolka? Det medför att medlemmar kan tolka och tro inom ett ganska så stort spann.

   Vi ska vara på det klara med att 1) Prästadömets bann inte föregicks av en uppenbarelse som i sin tur godkändes av presidentskapet. 2) Det innebär att prästadömet mer är att betrakta som en policy, hur man hanterade situationen.
   3) Det finns många spekulationer till varför Brigham Young införde prästadömets bann. Var han rasist? Svar: Förmodligen,i lika hög grad som den övriga vita befolkningen på den tiden. Påverkas även profeter av tidsandan och de värderingar som råder just då? Svar: Ja, tyvärr. Den ende fullkomliga människan som någonsin har levt är Jesus Kristus.
   4) Vi tror på uppenbarelser, både de i skrifterna och på nutida uppenbarelser. Vi tror också på att vi kommer att ta emot mer och mer uppenbarelse. Kyrkans återställelse är inte komplett, utan vi lever i en tid då återställelsen är i full aktion.

   5) Vi har tillräckligt stor kunskap om evangeliets principer för att nå frälsning. Dessutom har vi var och en av oss tillgång till Den Helige Andes kraft som delger oss Personliga Uppenbarelser för vårt liv.

   Jag vet inte om detta på något sätt besvarade de frågor som du har. Du talade om metaforiska kontra bokstavliga tolkningar. Kyrkan är öppen för båda dessa tolkningar. Ta t.ex. skapelseberättelsen och Noaks ark. I likhet med andra kristna från andra kristna samfund så finna utrymme för båda dessa tolkningar.Sen är frågan hur viktigt det är huruvida en lärdom i Gamla Testamentet är bokstavlig eller metaforisk. Själv ställer jag mig utanför den diskussionen eftersom jag inte anser att den tillför mig något andligt. Evangeliets uppgift är att besvara frågan ”varför”, inte ”hur”. /Vänliga hälsningar Gunnel.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s