FAIRmormon konferensen i Kungsbacka (3)

FAIRJoseph Smith och månggifte. Brian & Laura Hales

För den som har frågor om Joseph Smiths polygami  kan man vända sig till paret Hales genom att maila dem:

josephsmithpolygami@gmail.com

De har också en hemsida där de gör anspråk på att ha den mest omfattande informationen om Joseph Smiths polygami.

http://josephsmithspolygamy.org/

Brian som i det civila arbetar som narkosläkare, började studera Joseph Smiths polygami 1989.  Det resulterade i sju böcker. Laura berättar att hon gifte in sig i polygamin när hon gifte sig med Brian. Hon föreslog att han skulle skriva en bok om polygami som passade mainstream medlemmar i kyrkan. Det resulterade i en 110-sidig bok.

När polygamin infördes i kyrkan så var det ingen som ville ha polygami. En orsak till att polygamin infördes var att man ville att fler barn skulle födas.

I Mormons bok; Jakobs bok 2:30 står följande:

Ty om jag vill uppresa avkomlingar åt mig, säger Härskarornas Herre, ger jag mitt folk befallning om detta.

Polygami praktiseras också i Gamla Testamentet och Joseph Smith var en återställare av evangeliet.

Ingen av dem som lämnade kyrkan under Joseph Smiths tid skrev att polygami var ett bedrägeri, berättar Brian.

”Non of them wrote that polygami was a scam” (Brian Hales)

En fråga som varit aktuell är om Joseph Smith hade sexuellt umgänge med gifta kvinnor och därmed praktiserade polyandri. Joseph Smith ingick som bekant tempeläktenskap med kvinnor som redan var gifta. Dessa äktenskap anses ha varit äktenskap för evigheten och inte i jordelivet. De gifta kvinnor som beseglades till till Joseph Smith hade män som inte var aktiva i kyrkan. På den tiden ansågs Kristi andra ankomst vara nära förestående varför kvinnorna ville beseglas till en man som de kunde ha i tid och all evighet. Det är också anmärkningsvärt att ingen av dessa män till kvinnorna som beseglades till Joseph Smith någonsin klagade.  Det finns ett fall där Joseph Smith beseglades till en kvinna som redan var gift med en apostel i kyrkan. Det var Merinda Hyde som var gift med Orson Hyde. Mer om Merinda kan man läsa på Hales hemsida.

Det finns inga dokument som styrker att polyandri var ok och det fanns heller ingen religiös bas för polyandri. Inget vittne till vigslarna har någonsin nämnt något heller. Joseph Smith har även anklagats för pedofili. På den tiden var åldern för samtycke 11 år. Det var ovanligt med vigslar med 14-åringar, men det skedde. I fallet med Helen Mar Kimball, som var den 14-åriga flicka som beseglades till Joseph Smith var det Helens far Heber C. Kimball som förordade äktenskapet. Förmodligen var det för att garantera familjernas släktband i evigheten.

När kyrkan senare kom till Utah fullbordades inte äktenskapen förrän kvinnorna var mogna vid 17- 18 års ålder, något som vi kan förmoda var praxis även på Joseph Smiths tid.

Joseph Smith ingick sitt första polygama äktenskap 1841 och först två år senare fick hans hustru Emma kännedom om det. Det är ingen som vet varför Joseph Smith valde att inte berätta för Emma, men överlag hölls polygamin i det fördolda.

Det finns medlemmar i kyrkan som både hatade polygami och som lämnade kyrkan. Ingen har dock anklagat Joseph Smith för att vara en bedragare, utan bara som en i största allmänhet ofullkomlig man.  Hales refererar till Bushman som skrivit om detta i sin bok om Joseph Smith  Rough stone rolling. William Law, som tillhörde kyrkans första presidentskap, accepterade aldrig polygami och ansåg att Joseph Smith var en fallen profet. Han anklagade honom dock aldrig för att vara en bedragare.

I Läran och Förbunden 132 står det om polygami. Uppenbarelsen lades till först 1866 eftersom Joseph Smith mördades 1844. Det här gjorde att texten lades upp oredigerad till skillnad från övriga delar av Läran och Förbunden. Det förklarar den stil som kan upplevas hård.

Det har talats mycket om ifall polygami har ansetts som ett krav för att nå upphöjelse. Hales refererar till de tre vittnena av Mormons bok som uppger att de aldrig har hört att man måste ha fler fruar för att nå upphöjelse. Hales uttrycker också att man inte behöver gilla polygami för att det praktiserades förr.

Polygami lär ha introducerats redan 1831 av Joseph Smith, men det finns inte nerskrivet. Redan 1833 ska Joseph Smith ha ingått  äktenskap med Fanny Alger. Detta äktenskap är dock inte nedskrivet.

Under president Wilford Woodruffs tid ändrades kutymen att låta sig beseglas till kyrkans ledare. Då påbörjades det genealogiska programmet och medlemmar i kyrkan skulle istället beseglas till sina förfäder.

Vad gäller avkomma efter Joseph Smith så är åtta av tjugo möjliga barn avfärdade som ättlingar till Joseph Smith. Det är också de åtta mest troliga ättlingarna.

20160618_135118

Månggifte. Det är hans historia och hennes historia; vi behöver inte göra det till vår historia.

20160618_135025

Polygami i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

20160618_134817

Några av Joseph Smiths fruar.

20160618_134625

Polygami; Ingen ceremoni, inget förbund, inte en ordinering.

20160618_134248

”När uppenbarelser är givna genom en individ som är utsedd att ta emot dem, så ges de i förhållande till förståelse för människor Dessa uppenbarelser blir efter en tid obegripliga för dem som inte var personligt bekanta med de omständigheter vari de gavs.”                   (Journal of Discourses Volume 03, Discourse 48)

20160618_134222

”Det finns personer [I synnerhet Emma Smith]  som ingår i en del av det som inte är relevant för själva principen, utan snarare av de omständigheter som kräver det som skrivs vid den tidpunkten .” (Journal of Discourses, 20:29-30) [Texten förklarar att kapitel 132 i L&F inte skrevs om från råtext, utan är utformad efter de praktiska omständigheterna varvid uppenbarelsen gavs.]

 

 

20160618_134152

”När uppenbarelsen skrev 1843, var det för ett speciellt syfte, efter en förfrågan från Patriarken Hyrum Smith, och den var inte avsedd  att publiceras för kyrkan eller världen. Det troligaste är att om den hade skrivits med avsikt att komma ut som en doktrin i kyrkan, så hade den presenterats i en något annorlunda form.” (Journal of Discourses, 20:29-30)

20160618_134036

Manuskriptet till Läran och Förbunden 132

20160618_134021

Sålunda, verser tagna from uppenbarelser av en senare datum, är i vissa fall sammanfogade med dem av en tidigare datum. För så är det att vid tiden för att sätta ihop verserna, så var profeten inspirerad vid flera tillfällen att lägga till  ytterligare meningar och verser till tidigare uppenbarelser. På detta sätt gav Herren verkligen ”rad på rad, lite här och lite där”. (Millennial Star 17 [25 Apr.1857]:260)

20160618_133935

”Profeten Joseph, arrangerade inte uppenbarelser i kronologiskt ordning, inte heller tyckte han att det var nödvändigt att publicera samtliga i Läran och Förbunden, utan lät dem bli publicerade mer omfångsrikt i Kyrkans Historia, när han valde uppenbarelser från manuskript och ordnade dem för publicering. ” (Millennial Star 17[25 Apr. 1857]: 260.]

20160618_133859

Joseph Smith var ”fylld av uppenbarelser.”

20160618_133833

”Joseph…. mottog idéer från Gud, men valde dessa idéer med sådana ord som kom för honom i hans sinne.” (Minutes of the School of Prophets, Salt Lake Stake, 9 Dec. 1872, Church Historical Department Archives.

20160618_133655

Rädsla #6; Språket och innehållet i L&F 132 kan inte vara inspirerat.

20160618_133550

”När jag såg hans [Joseph Smiths] svagheter och ofullkomligheter så tackade jag Gud att han hade satt en man som hade dessa ofullkomligheter kraft och fullmakt … för jag visste att jag själv hade svagheter och jag tänkte att då fanns det en chans även för mig. ” (Lorenzo Snow, cited by George Q. Cannon, in George Q. Cannon Diary, 7 January 1898.)

20160618_133530

”Jag såg profeten göra och såg honom säga saker som jag aldrig hade förväntat mig att se eller höra från en Guds profet, ändå hade jag förmågan att kasta en mantel av generositet över olämpliga saker.” (Lorenzo Snow, Statement, January 29, 1891, as cited in Dennis B. Horne, An Apostle´s Record: The Journals of Abraham H. Cannon (Clearfield, UT: Gnolaum Books, 2004), 175

20160618_133233

Rädsla #5: Vi vet att Joseph Smith var beseglad till många fruar utan att säga något till Emma. Hur kan polygami, utan den första fruns vetskap, vara accepterat av Herren.”

20160618_133004

Några av Joseph Smiths fruar. En, eventuellt två av dem, var så unga som 14 år.

20160618_132918

Enligt Hales efterforskningar så finns det ingenting som tyder på att Joseph Smith tillämpade polyandri.

20160618_132858

”Genetisk forskning indikerar att Windsor Lyon är far  till Josephin Lyon Fisher som föddes 8 februari 1844.” Fisher har man tidigare trott varit barn efter Joseph Smith.

20160618_132811

En man  som var vittne till sin frus besegling med Joseph Smith.

20160618_132701

Ett utdrag ur Populär vetenskap där polyandri fördöms. Det fanns varken teologiska eller samhällelig acceptans för polyandri.

20160618_132456

Det finns en uppsjö av böcker som handlar om Joseph Smiths polygami.

20160618_132435

Vilka kvinnor var redan gifta när de beseglades till Joseph Smith? Se även Josephsmithpolygami.org om polyandri.

20160618_132354

Av de fjorton män vars kvinnor Joseph Smith beseglades till, var tio av dem inte ute på mission. Endast Orson Hyde finns dokumenterat att han var på mission. Tre av äktenskapen är odaterade, så det är omöjligt att veta.

20160618_132252

”En kvinna ska ha valfrihet, detta var ett privilegium som inte kunde förnekas henne.” Lucy Walker om polygami. Läs vidare på josephsmithpolygamy.org/plural-wives-overview/lucy-walker/

20160618_131530

Varifrån kom denna befallning ifrån gällande polygami? Den.. kom från Gud. Det var uppenbarelse given till Joseph Smith från Gud, och den var bindande för hans tjänare. När detta system först introducerades bland dess folk, så var det en av de största kors som någon tagits upp av någon man att bära sedan världen uppstod. (John Taylor, ”Our Religion Is From God, ”(7 April 1866) Journal of Discourses 11:221

20160618_131555 - kopia

Det prövade vårt sinne och våra känslor. Vi såg det som något som skulle tynga oss. Det var inte något väldigt tillfredsställande för oss vilket vissa människor trodde. Det var något som var en barrikad för våra känslor. Trodde vi på det? Ja det gjorde vi. Jag gjorde det. Resten av bröderna trodde, men skulle ha varit glada om de hade hade fått skjuta på det. Vi hade varit tacksamma om det inte hade kommit i våra dagar utan att någon annan hade något att göra med det istället för oss. (John Taylor, ”Sermon in Honor of the Martyrdom,”June 27, 1854

Brian & LaurBrianLauraHalesa Hales; Joseph Smith and Plural Marriage

 Brian C. Hales is the author of seven books dealing with Mormon polygamy—most notably the three-volume, Joseph Smith’s Polygamy: History and Theology (Greg Kofford Books, 2013). His Modern Polygamy and Mormon Fundamentalism: The Generations after the Manifesto received the “Best Book of 2007 Award” from the John Whitmer Historical Association. He has presented at numerous meetings and symposia and published articles in the Journal of Mormon History, Mormon Historical Studies, Dialogue, as well as contributing chapters to The Persistence of Polygamy series. Much of his research materials are available at www.MormonPolygamyDocuments.org. He served a mission to Venezuela for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and sang with the Mormon Tabernacle Choir for fourteen years. He is currently president of the John Whitmer Historical Association. Brian works as an anesthesiologist and has served as the president of both the Utah Medical Association and the Medical Staff at the Davis Hospital and Medical Center in Layton, Utah. He has an almost insatiable appetite for both learning and movie theater popcorn. He is also an avid runner and enjoys running half-marathons with his four children and their spouses.

 Laura Harris Hales earned a BA in international studies from BYU and an MA in professional writing from New England College. She is the copy editor of Mormon Historical Studies. In 2015, Laura and Brian co-authored Joseph Smith’s Polygamy: Toward a Better Understanding (Kofford Books, 2015). Though unashamed of her polygamous roots, she was initially disturbed when she learned some details of Joseph Smith’s practice of polygamy. Her work on the website and the book is an effort on her part to contextualize the events of the 1840s for others who may be troubled by what they learn. Recently she compiled an anthology addressing eighteen controversial topics regarding LDS history and doctrine. Chapters are written by leading LDS scholars and are directed toward members of the LDS Church curious about controversial issues (Laura Harris Hales, ed., A Reason for Faith: Navigation LDS Doctrine and History (Provo, UT: Religious Studies Center; Salt Lake City: Deseret Book, 2016).

Hela föreläsningen med Brian och Laura Hales finns nu på youtube:

 

 

 

Om gunneltroberg

Dikter, texter, mat, musik och allt annat som gör livet levbart.
Detta inlägg publicerades i Alla inlägg, Arkeologi, Äktenskapet, Forskning och vetenskap, Frälsning, Gamla Testamentet, Joseph Smith, Kvinna/feminism, Kyrkan utvecklas, Kyrkans historia, Missuppfattningar, Samhällsfrågor, Tempel, Utbildning. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s